|ยินดีต้อนรับ สู่่เทศบาลตำบลเชิงทะเล  “ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมอาชีพ  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี”|