|ยินดีต้อนรับ สู่่เทศบาลตำบลเชิงทะเล  “ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมอาชีพ  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี”|     
สำรวจความคิดเห็น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์
  • สวยมาก
  • ธรรมดา
  • ต้องปรับปรุง